หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋างสั๋ก
อักษรล้านนา
ปางฯสักฯ
เทียบอักษรไทย
[ปางสัก]
ความหมาย

น.ศาลาที่พักทำด้วยไม้สัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋างสั๋ก (ปางฯสักฯ)