หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋างจ๊าง
อักษรล้านนา
ปางฯช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ปางช้าง]
ความหมาย

น.ที่พักช้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋างจ๊าง (ปางฯช้างฯ)