หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าง
อักษรล้านนา
ปางฯ
เทียบอักษรไทย
[ปาง]
ความหมาย

น๑.ที่พักในป่า,ที่พักชั่วคราว,ที่พักระหว่างทาง น๒.ครั้ง,คราว,เมื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าง (ปางฯ)