หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าก๋ด
อักษรล้านนา
ปลฯาก฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลากด]
ความหมาย

น.ปลากด - ปลาน้ำจืด/น้ำกร่อยหลายชนิด ไม่มีเกล็ด มีหนวด ลักษณะคล้ายปลาสวาย แต่ตัวเล็กว่า เช่น กดขาว กดเหลือง กดแดง กดคัง บางชนิดพบในทะเล เช่น กดหนวดแข็ง กดทะเล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าก๋ด (ปลฯาก฿ดฯ)