หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ะใส่
อักษรล้านนา
ปไส่
เทียบอักษรไทย
[ปะใส่]
ความหมาย

ก.พบ,ประสบ,พบโดยบังเอิญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะใส่ (ปไส่)