หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ะผ้า
อักษรล้านนา
ปผ้า
เทียบอักษรไทย
[ปะผ้า]
ความหมาย

ก.เอาผ้าประกบกันแล้วเย็บติดกัน; หนาบผ้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะผ้า (ปผ้า)