หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ะป๊บ
อักษรล้านนา
ปพ฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[ปะพบ]
ความหมาย

ก.พบปะ - เจอและวิสาสะด้วยความสนิทสนม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะป๊บ (ปพ฿ปฯ)