หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋ะต๋กป๋ะเสี้ยง
อักษรล้านนา
ปต฿กฯปส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ปะตกปะเสี้ยง]
ความหมาย

ว.ทุกสิ่งทุกอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะต๋กป๋ะเสี้ยง (ปต฿กฯปส้ยฯง)