หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ะก๋ะติ๋สุระทิน(บาลี)
อักษรล้านนา
บกติสุรทิน
เทียบอักษรไทย
[ปกติสุรทิน]
ความหมาย

ดู...อธิกสุรทิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะก๋ะติ๋สุระทิน(บาลี) (บกติสุรทิน)