หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ะก๋ะติ๋วาร(บาลี)
อักษรล้านนา
บกติวาฯร
เทียบอักษรไทย
[ปกติวาร]
ความหมาย

ดู...อธิกวาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะก๋ะติ๋วาร(บาลี) (บกติวาฯร)