หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ะก๋ะติ๋มาส(บาลี)
อักษรล้านนา
บกติมาส
เทียบอักษรไทย
[ปกติมาส]
ความหมาย

ดู...อธิกมาส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะก๋ะติ๋มาส(บาลี) (บกติมาส)