หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ะกั๋น
อักษรล้านนา
ปกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ปะกัน]
ความหมาย

ก.พบกัน,เจอกัน,เห็นกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะกั๋น (ปกันฯ)