หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ะ
อักษรล้านนา
ปะ
เทียบอักษรไทย
[ปะ]
ความหมาย

ก.พบ,ประสบ,เจอะ,เจอ,เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ะ (ปะ)