หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋อดแป๋ด
อักษรล้านนา
ปัอฯดแปัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ป็อดแป็ด]
ความหมาย

ว.กระท่อนกระแท่น,ไม่ต่อเนื่อง เช่น อู้ป๋อดแป๋ด - พูดกระท่อนกระแท่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋อดแป๋ด (ปัอฯดแปัดฯ)