หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋องแป้
อักษรล้านนา
ปอฯงแพ้
เทียบอักษรไทย
[ปองแพ้]
ความหมาย

ก.พยายามเอาชนะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋องแป้ (ปอฯงแพ้)