หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋อง
อักษรล้านนา
ปอฯง
เทียบอักษรไทย
[ปอง]
ความหมาย

ก.มุ่งปรารถนา,พยายาม,หาทาง; สัน.หากว่า,แม่นว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋อง (ปอฯง)