หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋วย
อักษรล้านนา
ปวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปวย]
ความหมาย

น.ไม้ป๋วย - ไม้ตะแบก; ดู...ไม้ป๋วย: ก.เปลือย,เปลือยกายล่อนจ้อน;โป๋ย ก็ว่า : เรียกคนที่เปลือยกายว่า ผีป๋วย,ผีโป๋ย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋วย (ปวฯ)