หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋มป๋กหล๋ก
อักษรล้านนา
ป฿มฯป฿กฯห฿ลฯก
เทียบอักษรไทย
[ปมปกหลก]
ความหมาย

ดู...ป้อมป๋อกหล๋อก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋มป๋กหล๋ก (ป฿มฯป฿กฯห฿ลฯก)