หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋ม
อักษรล้านนา
ป฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปม]
ความหมาย

น.ปม - ขอดของผ้าหรือเชือก,เนื้อที่เป็นปุ่มขึ้นตามตัว; เช่น ต๊าวแสนป๋ม - ท้าวแสนปม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ม (ป฿มฯ)