หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋ดแอกควาย
อักษรล้านนา
ป฿ลฯดแอกฯฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลดแอกฅวาย]
ความหมาย

ก.ปลดแอกออกจากควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ดแอกควาย (ป฿ลฯดแอกฯฅวฯายฯ)