หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋ดหม้อแก๋ง
อักษรล้านนา
ป฿ลฯดหํมฯอฯแกงฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลดหม้อแกง]
ความหมาย

ก.ยกหม้อแกงลงจากเตาไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ดหม้อแก๋ง (ป฿ลฯดหํมฯอฯแกงฯ)