หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋งไหเข้า
อักษรล้านนา
ป฿ลฯงไหเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ปลงไหเข้า]
ความหมาย

ก.ปลงไหข้าว - ยกไหข้าวลง หลังจากที่นึ่งข้าวเหนียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋งไหเข้า (ป฿ลฯงไหเขั้า)