หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋งใจ๋
อักษรล้านนา
ป฿ลฯงไจ
เทียบอักษรไทย
[ปลงใจ]
ความหมาย

ก.ปลงใจ - เชื่อถือ,วางใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋งใจ๋ (ป฿ลฯงไจ)