หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋กแข้งป๋กขา
อักษรล้านนา
ป฿กฯแฅ่งฯป฿กฯขา
เทียบอักษรไทย
[ปกแฅ่งปกขา]
ความหมาย

ก.ยกแข้งยกขา,ยืนนั่งไม่สำรวมกิริยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กแข้งป๋กขา (ป฿กฯแฅ่งฯป฿กฯขา)