หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋กเหมียด
อักษรล้านนา
ป฿กฯหมฯด
เทียบอักษรไทย
[ปกเหมียด]
ความหมาย

ก.เก็บรักษาให้มิดชิด,ปกปิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กเหมียด (ป฿กฯหมฯด)