หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋กเสาบ้าน
อักษรล้านนา
ป฿กฯเสัาบ้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ปกเสาบ้าน]
ความหมาย

ก.ยกเสาเรือนให้ตั้งขึ้น เพื่อปลูกบ้านใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กเสาบ้าน (ป฿กฯเสัาบ้าฯนฯ)