หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋กเกิ้ง
อักษรล้านนา
ป฿กฯเกิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปกเกิ้ง]
ความหมาย

ก.ปิดบัง,คุ้มกัน,ช่วยเหลือไม่ให้เกิดอันตรายหรือให้พ้นจากความผิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กเกิ้ง (ป฿กฯเกิ้งฯ)