หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋กห่ม
อักษรล้านนา
ป฿กฯห่฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปกห่ม]
ความหมาย

ก.ช่วยเหลือ,อุปถัมภ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กห่ม (ป฿กฯห่฿มฯ)