หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋กหัวเข่า
อักษรล้านนา
ป฿กฯห฿วฯเขั่า
เทียบอักษรไทย
[ปกหัวเข่า]
ความหมาย

ก.ยกเข่าขึ้น หมายถึงนั่งชันเข่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กหัวเข่า (ป฿กฯห฿วฯเขั่า)