หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋กหล๋กปั๋กหลั๋ก
อักษรล้านนา
ป฿กฯห฿ลฯกปักฯหัลฯก
เทียบอักษรไทย
[ปกหลกปักหลัก]
ความหมาย

ก.ลักษณะสิ่งของที่เป็นปุ่มปมขรุขระทั่วไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กหล๋กปั๋กหลั๋ก (ป฿กฯห฿ลฯกปักฯหัลฯก)