หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋กหล๋ก
อักษรล้านนา
ป฿กฯห฿ลฯก
เทียบอักษรไทย
[ปกหลก]
ความหมาย

ก.ลักษณะสิ่งของขนาดใหญ่ที่เป็นปุ่มปม. ถ้าขนาดกลางใช้ ป๘+อกหล๘+อก. ถ้าขนาดเล็กใช้ ปิ๋กหลิ๋ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กหล๋ก (ป฿กฯห฿ลฯก)