หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋กหง๋ก
อักษรล้านนา
ป฿กฯห฿งฯก
เทียบอักษรไทย
[ปกหงก]
ความหมาย

ก.ผงกขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กหง๋ก (ป฿กฯห฿งฯก)