หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋กลุกป๋กนั่ง
อักษรล้านนา
ป฿กฯลุกป฿กฯนั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปกลุกปกนั่ง]
ความหมาย

ก.พยุง(คนไข้)ให้ลุกให้นั่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กลุกป๋กนั่ง (ป฿กฯลุกป฿กฯนั่งฯ)