หน้าหลัก
ป๋กลุกป๋กนั่ง
ป฿กฯลุกป฿กฯนั่งฯ
[ปกลุกปกนั่ง]

ก.พยุง(คนไข้)ให้ลุกให้นั่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กลุกป๋กนั่ง (ป฿กฯลุกป฿กฯนั่งฯ)