หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋กป่าว
อักษรล้านนา
ป฿กฯป่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปกป่าว]
ความหมาย

ก.แจ้งข่าว,ป่าวประกาศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กป่าว (ป฿กฯป่าวฯ)