หน้าหลัก
ป๋กปั๋กฮักสา
ป๋กปั๋กฮักษา
ป฿กฯปักฯรักษฯฯา
[ปกปักรักษา]

ก.ปกป้องคุ้มครอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กปั๋กฮักสา (ป฿กฯปักฯรักษฯฯา)