หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋กปั๋กฮักษา
อักษรล้านนา
ป฿กฯปักฯรักษฯฯา
เทียบอักษรไทย
[ปกปักรักษา]
ความหมาย

ก.ปกป้องคุ้มครอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กปั๋กฮักสา (ป฿กฯปักฯรักษฯฯา)