หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋กขาล่องซ่อง
อักษรล้านนา
ป฿กฯขาล่อฯงซ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ปกขาล่องซ่อง]
ความหมาย

ก.(นอน)ชันเข่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กขาล่องซ่อง (ป฿กฯขาล่อฯงซ่อฯง)