หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋กขาก่ายง้อน
อักษรล้านนา
ป฿กฯขาก่ายฯง้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ปกขาก่ายง้อน]
ความหมาย

ก.(นอน)ยกขาไขว่ห้าง; สั๋บขาก่ายง้อน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กขาก่ายง้อน (ป฿กฯขาก่ายฯง้อฯร)