หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋กกะโดงก๊างตุง
อักษรล้านนา
ป฿กฯกโด฿งฯค้าฯงฯทุง
เทียบอักษรไทย
[ปกกะโดงค้างทุง]
ความหมาย

ดู...ป๋กกะโดง

ออกเสียงล้านนา
ป๋กกะโดง
อักษรล้านนา
ป฿กฯกโด฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปกกะโดง]
ความหมาย

ก.อาการที่ขึ้นตัดฟันกิ่งไม้และง่าไม้ แล้วเอาตุงขึ้นไปแขวนไว้บนต้นไม้นั้น; ป๋กกะโดงก๊างตุง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กกะโดงก๊างตุง (ป฿กฯกโด฿งฯค้าฯงฯทุง)