หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋กกะโดง
อักษรล้านนา
ป฿กฯกโด฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปกกะโดง]
ความหมาย

ก.อาการที่ขึ้นตัดฟันกิ่งไม้และง่าไม้ แล้วเอาตุงขึ้นไปแขวนไว้บนต้นไม้นั้น; ป๋กกะโดงก๊างตุง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กกะโดง (ป฿กฯกโด฿งฯ)