หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๋กกะด๋ก
อักษรล้านนา
ป฿กฯกด฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ปกกะดก]
ความหมาย

ก.อาการที่สิ่งของค้อนข้างใหญ่กระดกขึ้น; ถ้าขนาดใหญ่ ใช้ เปิ๋กกะเดิ๋ก; ถ้าขนาดเล็กใช้ ปิ๋กกะดิ๋ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กกะด๋ก (ป฿กฯกด฿กฯ)