หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ก
อักษรล้านนา
ป฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ปก]
ความหมาย

น.ชื่อนก: นกตีทอง - นกโพระดกพันธุ์หนึ่ง ตัวเขียว คอและแก้มเหลือง อกและหน้าผากแดง เป็นนกโพระดกขนาดเล็กที่สุด ชอบอยู่บนต้นไม้สูง กินลูกไม้ เช่นลูกไทร เสียงร้องดังต๊งๆ หรือป๊กๆ เหมือนเสียงคนตีทอง ก๑.กลบ,ปิด,บัง,แผ่ออกคลุมเบื้องบน;เช่น เอาดินป๋ก - เอาดินกลบ,ผ้าป๋กหัว - ผ้าคลุมหัว ก๒.ยกขึ้น,ตั้งขึ้น;เช่น ป๋กเสาเอก - ยกเสาเอก เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ก (ป฿กฯ)