หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๊ะเปิ้ง
อักษรล้านนา
พเพิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[พะเพิ่ง]
ความหมาย

ก.พึ่งพาอาศัย;เปิ้งป๊ะอาศัย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊ะเปิ้ง (พเพิ่งฯ)