หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๊ะฝา
อักษรล้านนา
พฝา
เทียบอักษรไทย
[พะฝา]
ความหมาย

ก.พิงผนัง เช่น นั่งป๊ะฝา - นั่งพิงผนัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊ะฝา (พฝา)