หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊ะบ่า
อักษรล้านนา
พบ่าฯ
เทียบอักษรไทย
[พะบ่า]
ความหมาย

ก.พาดไหล่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊ะบ่า (พบ่าฯ)