หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊ะ
อักษรล้านนา
พะ
เทียบอักษรไทย
[พะ]
ความหมาย

ก.พาด,ก่าย,พิง,อาศัย; เช่น อุ้มป๊ะหลัง - อุ้มพาดหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊ะ (พะ)