หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป๊อย
อักษรล้านนา
พ้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พ้อย]
ความหมาย

ว.ไฉน,ทำไม,กลับ,แปรผัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊อย (พ้อฯยฯ)