หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊องเอา
อักษรล้านนา
พ้อฯง´า
เทียบอักษรไทย
[พ้องเอา]
ความหมาย

...ดู ป๊อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊องเอา (พ้อฯง´า)