หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊อกซ็อก
อักษรล้านนา
พัอฯกซัอฯก
เทียบอักษรไทย
[พ็อกซ็อก]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งที่เป็นช่อขนาดกลางยื่นออกมา; ถ้าเล็กใช้ ปิ๊กซิก; ถ้าใหญ่ใช้ ปุ๊กซุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊อกซ็อก (พัอฯกซัอฯก)