หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊วก
อักษรล้านนา
พวฯก
เทียบอักษรไทย
[พวก]
ความหมาย

น.กลุ่มหรือกองของตน,หมู่,เหล่า เช่น กลุ่มผู้หญิง-พวกผู้หญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊วก (พวฯก)