หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊บป๋ะ
อักษรล้านนา
พ฿ปฯปะ
เทียบอักษรไทย
[พบปะ]
ความหมาย

ดู...ป๊บ

ออกเสียงล้านนา
ป๊บ
อักษรล้านนา
พ฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[พบ]
ความหมาย

ก.ปะ,ประสบ,เจอะ,เจอ,เห็น; ป๊บป๋ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊บป๋ะ (พ฿ปฯปะ)